Legale bepalingen

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN NL

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN


ALGEMENE BEPALINGEN tussen de firma ALGECO B.V., de verhuurder, en de KLANT, de huurder:
Deze algemene voorwaarden, die samen met de bijzondere voorwaarden één geheel vormen, zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten en bijbehorende dienstenovereenkomsten. Geen van de bepalingen in de van de huurder ontvangen briefwisseling kan hiervan afwijken, behoudens uitdrukkelijke en precieze andersluidende bedingen in de offertes of acceptaties van de verhuurder of in de bijzondere administratieve bepalingen die in het kader van een bijzonder bestek of conform de regels voor overheidsopdrachten van kracht zijn.


1. ADMINISTRATIEVE VERGUNNINGEN - BOUWVERGUNNINGEN
De huurder wordt geacht vóór de levering alle administratieve formaliteiten te hebben vervuld die voor de installatie van het materieel op zijn terrein vereist zijn, waarbij de firma ALGECO elke verantwoordelijkheid afwijst in geval van problemen of vertraging bij het verkrijgen van de administratieve vergunningen en documenten. De huurder verbindt zich er bijgevolg toe om vóór de levering het bewijs van de vereiste vergunningen voor te leggen en dient de firma Algeco op de hoogte te brengen van alle problemen die hij bij het verkrijgen van de vergunningen ondervindt. Indien hij dit niet doet, heeft Algeco het recht de levering of de uitvoering van de werkzaamheden op kosten van de huurder uit te stellen.


2. BEREIKBAARHEID - VEILIGHEID VAN DE LEVERINGSPLAATS
Vóór elke levering en interventie moet de huurder de firma ALGECO op de hoogte brengen van de veiligheidsvoorschriften die op de leveringsplaats voor het onthaal van externe bedrijven gelden (preventieplan, veiligheidsprotocol, instructies).
Bovendien dient de huurder vooraf te controleren of het terrein vrij toegankelijk is voor de voertuigen van de verhuurder en of deze de nodige laad- en losmanoeuvres zullen kunnen uitvoeren, teneinde elke hinder te vermijden die de levering of ophaling van het materieel zou kunnen vertragen, belemmeren of in gevaar brengen, en dit ongeacht de weersomstandigheden. Indien door een gebrek aan informatie of het niet-melden van problemen bijkomende transporten, kraanwerkzaamheden, laad- of losmanoeuvres of andere werkzaamheden vereist zijn, zijn deze voor rekening van de huurder.


3. VERVOER - LEVERING - OPHALING
Bij het berekenen van de prijzen voor het transport, de levering en de ophaling is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: een vrachtwagen met open laadvloer en een aslast van minimaal 12 ton mag bij het oprijden van het terrein geen enkel probleem ondervinden zoals bv:
• lage doorgang (minimale hoogte 4,20 m);
• te smalle ingang of rijstroken (minimale breedte 3,50 m);
• afsluitingen;
• geparkeerde voertuigen die de toegang of de installatie hinderen;
• onvoldoende draagkracht van de grond om het voertuig er over te laten rijden en te kunnen laden en lossen.
Aanpassings- en beschermingswerkzaamheden aan de ondergrond, die voor de doorgang van de vrachtwagen en voor het laden en lossen noodzakelijk zijn, evenals de herstelling van de schade die aan de bestaande ondergrond zou worden toegebracht door de vrachtwagen, zijn voor rekening van de huurder. Indien het niet mogelijk is om het materieel rechtstreeks door middel van de vrachtwagen op de steun- of fundatiepunten te plaatsen, moet er voor het lossen en het plaatsen van het materieel een kraan worden voorzien. Deze kosten zijn niet inbegrepen. Hetzelfde geldt bij de ophaling. Voor de kraan gelden dezelfde voorwaarden in verband met de toegang tot het terrein, zoals voor de vrachtwagen.
Het transport voor de ophaling wordt gefactureerd volgens het geldende tarief op de datum van de ophaling.
Indien blijkt, dat de feitelijke situatie afwijkt, heeft Algeco het recht om de prijzen dienovereenkomstig aan the passen.
Uitzonderlijk vervoer (materieel breder dan 2,55 m)
Uitzonderlijk vervoer is gebonden aan specifieke wet- en regelgeving wat betreft rij- en rusttijden en verplichte routes.
Het aanvragen van de nodige vergunningen voor het transport of voor de los- en laadactiviteiten, alsook voor de signalisatie (parkeerverbod, afsluiting van de straat, enz.) is voor risico en ten laste van de huurder. Indien wordt gevraagd om het materieel in verschillende keren op te halen, terwijl dit niet in de oorspronkelijke offerte voorzien was, worden de prijzen evenredig verhoogd.
De huurder of zijn vertegenwoordiger dient bij de levering of ophaling van het materieel aanwezig te zijn, zodat de staat van het materieel tegensprekelijk kan worden vastgelegd.
Indien de huurder niet aanwezig is, wordt het materieel geacht in goede staat te zijn geleverd.


4. ONDERGROND VOOR DE PLAATSING
De huurder staat er voor in dat de modulaire constructies worden geplaatst op aangelegde terreinen die in goede staat verkeren, vrij zijn van obstakels en uitgerust zijn met de nodige afwateringsvoorzieningen. De stabiliteit van de ondergrond dient voldoende draagkrachtig te zijn voor de te plaatsen modulaire constructies.
Indien de huurder zelf de steun- of fundatiepunten plaatst waarop het materieel wordt geïnstalleerd, moeten deze werkzaamheden vóór de leveringsdatum afgerond zijn. Inzake vlakheid geldt een tolerantie van maximaal 1 cm. De plaatsing van de steun- of fundatiepunten, inclusief de berekening van het ontwerp en de controle ervan, is in dit geval volledig voor rekening van de huurder.
De huurder verbindt zich ertoe om de modulaire constructies niet vast te metselen en hun mobiele karakter op geen enkele wijze aan te tasten. Indien de constructies zouden worden vastgemetseld of anderszins verankerd, heeft de verhuurder het recht om op straffe van een dwangsom en op kosten van de huurder via gerechtelijke weg het herstel van deze constructies in hun oorspronkelijke mobiele staat te vorderen. De huurder verbindt zich ertoe om gevolg te geven aan de opmerkingen die de verhuurder bij de installatie of tijdens een inspectie van het materieel zou maken.

5. AANSLUITING OP DIVERSE NUTSVOORZIENINGEN
Watertoevoer

De huurder dient op de door de verhuurder opgegeven plaatsen te zorgen voor de aansluitingen van de watertoevoer met een maximaal toegelaten druk van 3,5 bar voor de sanitaire toestellen. Indien de druk hoger is, moet op kosten van de huurder een drukregelaar worden geplaatst.
Waterafvoer
De aansluitingen ten behoeve van de afvoer van de afvalwaters zijn voor rekening van de huurder. Op verzoek kunnen deze werkzaamheden bijkomend door Algeco worden uitgevoerd, waarna zij aan huurder worden gefactureerd.
Elektriciteit
De standaard elektrische installaties van de modulaire constructies zijn voorzien tot aan de buitenwand van de modules en zijn conform de geldende norm en regelgeving. De modulaire constructies kunnen worden uitgerust met een elektrische installatie die beantwoordt aan de behoeften die de huurder uitdrukkelijk meedeelt: te voorziene spanning, te leveren vermogen, etc. Afhankelijk van de opgegeven specificaties van de huurder kunnen eventuele werkzaamheden bijkomend worden uitgevoerd en gefactureerd. De huurder is verplicht om de installatie te aarden en conform de geldende norm en regelgeving aan te laten sluiten op het elektriciteitsnet.
Keuringen
Alle keuringen van de aansluitingen op diverse nutsvoorzieningen door een daartoe bevoegde instantie alsook de eventuele verplichte periodieke controles gebeuren voor rekening en op verantwoordelijkheid van de huurder.
Op verzoek kunnen deze werkzaamheden bijkomend door Algeco worden uitgevoerd, waarna zij aan de huurder worden gefactureerd.


6. APPARATUUR - VEILIGHEIDSINSTALLATIES
Afhankelijk van het gebruik van het gehuurde materieel kunnen de administratieve overheden en bevoegde instanties, speciale voorzieningen eisen: brandblusapparaten, veiligheids- en/of noodverlichting, watertoevoerpunten, panieksloten, borstweringen, of apparatuur van een specifieke aard niet opgenomen in deze opsomming. Dergelijke prestaties worden in dat geval bijkomend gefactureerd.


7. GEBRUIK - ONDERHOUD
De huurder mag het gehuurde materieel uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor het bestemd is. Hij wordt geacht op de hoogte te zijn van de wettelijke regelgeving ter zake, alsook van de hygiëne- en veiligheidsvoorschriften met betrekking tot het gebruik en de bezetting ervan. Bijgevolg is hij als enige verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet-naleving van de genoemde wettelijke verplichtingen. Hij is verantwoordelijk voor de goede staat van het materieel. Hij dient het als een goede huisvader te behandelen en staat in voor het toezicht op het materieel zolang dit in zijn bezit is - zelfs na het verstrijken van de huurtermijn - en tot de ophaling door de verhuurder.
Hij moet in het bijzonder alle maatregelen nemen om het materieel te beschermen tegen brand, waterschade, vorst, diefstal en andere risico's. Indien de bestemming van het materieel wordt gewijzigd of het materieel zonder de medewerking van de verhuurder wordt verplaatst, dient de huurder alle maatregelen te nemen om de veiligheid van het materieel en van de gebruikers op de nieuwe locatie of in het kader van de nieuwe bestemming te waarborgen (cfr artikel 9). Met betrekking tot het gewone gebruik van het materieel en de bijbehorende uitrustingen moet de huurder in het bijzonder:
• de voorschriften naleven die worden meegedeeld en/of aan de binnenkant van het materieel zijn opgehangen;
• instaan voor de periodieke controles van de elektrische installaties en veiligheidsinstallaties (brandblusmiddelen, noodverlichting,…)
• toezien op het goede onderhoud van de regenpijpen en daken door middel van regelmatige inspecties (bijvoorbeeld dorre bladeren, dennennaalden, enz. verwijderen);
• verbieden dat materiaal of apparatuur op de daken wordt geplaatst en voorkomen dat er zich sneeuw op de daken ophoopt.
Het is de huurder niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen aan de structuur van het materieel noch aan de inrichting en de toebehoren, tenzij met de uitdrukkelijke toestemming van de verhuurder. De huurder verbindt zich ertoe om in te staan voor de kosten van het onderhoud, de reparaties, de vernieuwing en de vervanging van het gehuurde materieel alsook van de inrichting hiervan en de toebehoren. De verhuurder voert deze werkzaamheden uit, hetzij tijdens de huurperiode ingeval deze niet mag worden onderbroken, hetzij na de ophaling van het materieel. De huurder is en blijft aansprakelijk ten belopen van de waarde van het gehuurde materieel en dient de verhuurder op de hoogte te brengen van alle gebreken die hij met betrekking tot het materieel zou vaststellen. De verhuurder heeft het recht om alle inspecties uit te voeren die hij noodzakelijk acht.


8. INONTVANGSTNAME VAN HET MATERIEEL EN DE APPARATUUR
Het materieel wordt geacht geleverd te zijn vanaf de datum van terbeschikkingstelling die vóór de levering werd overeengekomen, en uiterlijk vanaf de opstelling van de opleveringsbon. Al het materieel dat de huurder in ontvangst neemt, wordt geacht door hem te zijn aanvaard, en volledig en in goede staat te zijn. Eventuele klachten aangaande de staat van het materieel moeten binnen een termijn van 24 uur schriftelijk worden meegedeeld zodra het materieel ter beschikking wordt gesteld.


9. MANIPULATIE - TRANSPORT (VERPLAATSING)
Zodra het materieel ter beschikking gesteld is, draagt de huurder de kosten van de manipulatie en het transport van het materieel door de verhuurder, die geacht wordt in opdracht en voor rekening van de huurder te handelen. Zoniet handelt de huurder voor eigen risico. De verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering. De huurder mag het materieel niet verplaatsen of naar een andere plaats overbrengen zonder de schriftelijke toestemming van de verhuurder.


10. OPHALING - KWIJTING - SCHOONMAAK
De huurder moet de opzeggingstermijn naleven waarnaar in de bijzondere voorwaarden wordt verwezen.
Bij de ophaling moet het materieel volledig toegankelijk zijn. Alle objecten of meubelstukken die niet aan de verhuurder toebehoren, moeten verwijderd zijn en alle externe aansluitingen moeten afgekoppeld zijn. Het materieel wordt geacht te zijn overgenomen in de staat waarin het door de verhuurder of één van zijn vertegenwoordigers werd aangetroffen. Op het moment dat het materieel wordt weggehaald of van huurder verandert, wordt ter plaatse een beknopte beschrijving van het materieel opgesteld, onder voorbehoud van een grondiger onderzoek in de werkplaatsen van de verhuurder waarbij de huurder, indien hij dit wenst, aanwezig mag zijn teneinde dit onderzoek een tegensprekelijk karakter te verlenen.
Tenzij anders overeengekomen, is de huurder de schoonmaakkosten van de modules verschuldigd. Desgevallend wordt er ook een gedetailleerde kostenraming opgesteld voor het eventuele herstel, de vernieuwing en/of vervanging van beschadigde en/of ontbrekende uitrustingen en meubelstukken die de huurder dient te vergoeden. Indien de huurder deze kostenraming bij ontvangst niet schriftelijk betwist, worden de herstelkosten volgens het geldende tarief en de ontbrekende uitrustingen of meubels op basis van hun vervangwaarde gefactureerd. De afwezigheid van de huurder of zijn weigering om de kostenraming te aanvaarden, ontslaat hem in geen geval van de verplichtingen die uit artikel 7 voortvloeien.
De huurder wordt evenmin ontslagen van zijn verantwoordelijkheid wanneer de verhuurder geheel op eigen initiatief is overgegaan tot de verwijdering en ophaling van het materieel.
Indien het materieel op de door de huurder opgegeven datum voor de ophaling niet beschikbaar of toegankelijk is, zijn de kosten van het vergeefse transport en de daarmee samenhangende kosten voor rekening van de huurder en wordt de opzeggingstermijn voor de ophaling dienovereenkomstig verlengd.


11. ONDERAANNEMING
Algeco behoudt zich het recht voor om een beroep te doen op onderaannemers. In welk geval Algeco slechts aansprakelijk gesteld kan worden in de mate dat de onderaannemer aansprakelijk is ten aanzien van Algeco.


12. BETALINGSMODALITEITEN
De facturen dienen vooraf opgesteld te worden en worden geacht te zijn aanvaard indien ze niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden betwist. Ze dienen door middel van automatische overschrijving te worden betaald binnen de 30 dagen na de uitgiftedatum in de munteenheid die in de overeenkomst werd vastgelegd.
De niet- naleving van de betalingsvoorwaarden - zelfs met betrekking tot één factuur - leidt tot verval van de termijnbepaling, waarbij de volledige schuldvordering van de verhuurder zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar wordt. Ingeval een factuur bij aangetekende brief met ontvangstbevestiging wordt betwist, dient de huurder het niet- betwiste deel van de schuldvordering op de voorziene vervaldag te betalen.
Indien de huurder de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is de Klant, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 1,5% per maand of – indien dit hoger is – de wettelijke handelsrente. Ingeval verhuurder de incasso van de vordering uitbesteedt aan een externe partij, is de huurder naast het dan verschuldigde totale bedrag, tevens gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (met een minimum van EUR 250).


13. BETALINGSGARANTIES - ZEKERHEIDSSTELLING - EIGENDOMSVOORBEHOUD
Vóór de levering of tijdens de duur van de overeenkomst behoudt de verhuurder zich het recht voor om een zekerheidsstelling of eender welke andere betalingsgarantie te eisen (vooruitbetaling, directe betaling, ...).


14. HUURTERMIJN
a) Gewone huurovereenkomst:
De in de bijzondere voorwaarden voorziene duur vormt een essentieel element van de huurovereenkomst. Het materieel moet na afloop van de overeengekomen periode worden teruggegeven.
De huurtermijn gaat in op de datum waarop de huurder het materieel in ontvangst neemt. Hij eindigt na afloop van de opzeggingstermijn of op een overeengekomen latere ophaaldatum. De huurder dient de beëindiging van de overeenkomst schriftelijk te bevestigen binnen de minimale termijn die de bijzondere voorwaarden voorschrijven. Indien het materieel niet wordt teruggegeven zoals hierboven wordt uiteengezet, behoudens artikel 19, loopt de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden voor onbepaalde tijd door, waarbij elk van de partijen het recht heeft om ze op eender welk moment te beëindigen met inachtneming van dezelfde vormvereisten en opzeggingstermijn. Tijdens de voortzetting van de overeenkomst behoudt Algeco zich het recht voor om een hogere huurprijs in rekening te brengen dan de oorspronkelijke huurprijs. In geval van vroegtijdige teruggave vóór het verstrijken van de in de bijzondere voorwaarden bepaalde looptijd, zal de huurder alle verschuldigde bedragen betalen op het tijdstip van teruggave, plus alle bedragen die verschuldigd waren voor de rest van de huurperiode. Artikel 20, onder a), is mutatis mutandis van toepassing op elke vroegtijdige teruggave krachtens de overeenkomst.
b) Lange termijn overeenkomst met aankoopoptie:
De in de bijzondere voorwaarden bepaalde duur ligt onherroepelijk vast. De huurtermijn gaat in op de datum die de bijzondere voorwaarden voorschrijven en loopt af bij de beëindiging van de overeenkomst. Binnen de 60 dagen vóór het einde van de overeenkomst moet de huurder schriftelijk zijn voornemen tot aankoop meedelen conform de bepalingen van artikel 18.
Bij gebrek aan deze informatie, behoudens artikel 19, loopt de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden voor onbepaalde tijd door, waarbij elk van de partijen het recht heeft om ze op eender welk moment te beëindigen met inachtneming van dezelfde vormvereisten en opzeggingstermijn zoals voor de gewone huurovereenkomst. In geval van vervroegde teruggave tijdens de duur van de overeenkomst , zal de huurder alle verschuldigde bedragen betalen op het tijdstip van teruggave, plus alle bedragen die verschuldigd waren voor de rest van de leaseperiode. Artikel 20, onder a), is mutatis mutandis van toepassing op elke vroegtijdige teruggave krachtens de overeenkomst.


15. ONVERVREEMDBAARHEID
Alle modulaire constructies van de verhuurder worden geïdentificeerd met een bord of een brandmerk. Huurder is niet bevoegd tot vervreemding en/of bezwaring van het gehuurde.


16. ONDERVERHUUR
Huurder is niet bevoegd zijn rechten of verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde noch tot onderverhuur van het gehuurde, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Algeco. In dat laatste geval blijft de huurder hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst.


17. VERZEKERINGEN
(I) Verzekering
Vanaf de levering en tijdens de hele duur van de huurovereenkomst tot de afhaling van het gehuurde materiaal en de gehuurde uitrusting en meubels, draagt de huurder, als houder en wettige beheerder van het gehuurde materiaal en de gehuurde uitrusting en meubels, de volledige verantwoordelijkheid voor alle gevallen van schade, verlies, diefstal of vernietiging, ongeacht de oorzaak. Bovendien moet hij de verhuurder vrijwaren van elke aansprakelijkheid, tenzij de voorwaarden van de verzekering met vermindering van vrijstelling, zoals overeengekomen in de huurovereenkomst, van toepassing zijn.
De huurder is verplicht om het gehuurde materiaal en de gehuurde uitrusting en meubels tijdens de volledige huurperiode te verzekeren tegen alle risico’s, verlies of schade, met inbegrip van alle risico’s van de burgerlijke aansprakelijkheid, voor een bedrag dat minimaal gelijk is aan de volledige nieuwwaarde bij vervanging. De huurder is persoonlijk aansprakelijk voor schade aan zijn persoonlijke goederen en bezittingen, en hij verklaart dat hij en zijn verzekeraars afstand doen van het recht op verhaal tegenover de verhuurder en zijn verzekeraars.
De schade aan het gehuurde materieel kan op twee manieren verzekerd worden:
a) de huurder sluit zelf een verzekering af.
Uiterlijk bij de in ontvangstname van het materieel, dient de huurder aan de verhuurder de polis voor te leggen van de verzekering die hij met het oog op de ondertekende huurovereenkomst heeft afgesloten. Deze polis moet de referenties van de ondertekende overeenkomst en het bedrag van de waarborgen en de vrijstellingen vermelden, evenals het feit dat de verzekeringsmaatschappij zich ertoe verbindt om de schadevergoeding aan de verhuurder te betalen. Bij gebreke hiervan behoudt de verhuurder zich het recht voor om de huurder automatisch te laten toetreden tot de verzekeringsovereenkomst die hijzelf conform de voorwaarden van artikel 17.b) heeft ondertekend. In dat geval wordt geopteerd voor de formule ‘verzekering met vermindering van vrijstelling'.
b) de huurder treedt toe tot de verzekeringsovereenkomst die de verhuurder bij zijn verzekeringsmaatschappij heeft afgesloten en dient naast de huur ook de overeenkomstige premie te betalen, zoals in de bijzondere voorwaarden van de huurovereenkomst vermeld staat. De dekkingen die deze verzekering omvat, worden in detail beschreven in de bijgevoegde verzekeringsvoorwaarden.
(II) Verzekering met vermindering van vrijstelling
De huurder kan een verzekering met vermindering van vrijstelling afsluiten om zijn aansprakelijkheid te beperken in overeenstemming met de algemene voorwaarden van de huurovereenkomst. Wanneer de huurder de premie voor de verzekering met vermindering van vrijstelling tijdig betaalt, is hij vrijgesteld van aansprakelijkheid die hoger is dan de resterende vrijstelling van de verzekering met vermindering van vrijstelling voor verlies van of schade aan het gehuurde materiaal en de gehuurde uitrusting en meubels die wordt veroorzaakt door verzekerde risico’s. Dit in overeenstemming met de huurovereenkomst en tijdens de volledige huurperiode. De premie voor de verzekering met vermindering van vrijstelling, vermeerderd met btw, zal automatisch worden aangerekend aan de huurder tot hij een geldig verzekeringsbewijs voorlegt in overeenstemming met artikel 17 (I)(a) hierboven.
In dit artikel 17 (verzekering) zijn de volgende definities van toepassing:
i) Onder ‘uitsluitingen’ wordt verstaan: elk verlies dat voortvloeit uit een risico dat niet tot de verzekerde risico’s behoort, opzettelijk wangedrag van de huurder of zijn werknemers, vertegenwoordigers of onderaannemers, verlies van het gehuurde materiaal en van de gehuurde uitrusting en meubels dat pas aan het licht komt wanneer er een inventaris wordt opgemaakt, verlies van generatoren in of verbonden aan aangedreven gebouwen, lichamelijk letsel, glasbreuk, burgeroorlog of buitenlandse oorlog, nucleaire schade, terrorisme, embargo/vernietiging op verzoek van een regering of een overheidsinstantie, slijtage, diefstal uit een onbeveiligd of onbewaakt gebouw of dito site, fraude, oplichting, bedrijfsonderbreking, onrechtstreekse schade, verliesschade of heringebruikname van terreinen op of rond de site, verliezen of schadegevallen die voortvloeien uit onjuist gebruik en onderhoud van het gehuurde materiaal en van de gehuurde uitrusting en meubels, en verlies dat optreedt buiten Nederland.
ii) Onder ‘verzekerde risico’s’ wordt verstaan: brand, een daad van vandalisme (door iemand anders dan de huurder, zijn werknemers, vertegenwoordigers en onderaannemers) en diefstal uit een veilige of bewaakte site of locatie zoals vastgelegd in de huurovereenkomst.
In het geval van verlies van of schade aan het gehuurde materiaal en de gehuurde uitrusting of meubels moet de huurder, voordat hij zijn aansprakelijkheid kan beperken op grond van dit artikel 17:
a) de premie voor de verzekering met vermindering van vrijstelling en alle andere bedragen die hij aan de verhuurder verschuldigd is, hebben betaald;
b) de resterende vrijstelling van de verzekering met vermindering van vrijstelling betalen;
c) bewijzen dat hij alle passende maatregelen heeft genomen om de belangen van de verhuurder of van diens verzekeraar veilig te stellen;
d) de verhuurder inlichten en de omstandigheden en de aard van de claim binnen 48 uur bevestigen per aangetekende brief met ontvangstbewijs;
e) in het geval van diefstal van het materiaal of van uitrusting na inbraak in het materiaal, een officieel proces-verbaal laten opstellen en het ontvangstbewijs bijvoegen bij de aangetekende brief waarin hij de huurder op de hoogte brengt van de schade; en
f) mag hij geen inbreuk begaan, of hebben begaan, op enige bepaling van de huurovereenkomst en van deze algemene voorwaarden.
De partijen erkennen en stemmen ermee in dat de verzekering met vermindering van vrijstelling in dit artikel 17 geen dekking verleent voor de algemene aansprakelijkheid van de huurder (met inbegrip van elk verlies of schade aan derden) of het gebruik door hem of door derden van het gehuurde materiaal en de gehuurde uitrusting en meubels, voor gevolgschade opgelopen door de huurder of door derden, of voor een van de uitsluitingen.
Als de huurder afziet van de verzekering met vermindering van vrijstelling of als hij de premie voor de verzekering met vermindering van vrijstelling met betrekking tot het gehuurde materiaal en de gehuurde uitrusting en meubels niet tijdig betaalt, moet hij dit gehuurde materiaal en de gehuurde uitrusting en meubels zelf verzekeren in overeenstemming met artikel 17 (I)(a).
Algeco is niet aansprakelijk voor schade, waaronder schade ten gevolge van een gebrek. Deze beperking van aansprakelijkheid geldt niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Algeco. Evenmin geldt deze beperking indien de schade het gevolg is van een gebrek aan het gehuurde dat Algeco bij het aangaan van de overeenkomst kende of had behoren te kennen, tenzij het gaat om gebreken waarvan de klant op de hoogte was of had kunnen zijn door het verrichten van een inspectie om na te gaan of er sprake is van een gebrek, welk gebrek alsdan tussen partijen niet als een gebrek kan worden beschouwd. De klant kan in geval van een gebrek geen aanspraak maken op huurprijsvermindering en verrekening, behoudens de bevoegdheid tot verrekening als bedoeld in artikel 7:206 lid 3 BW.


18. LANGE TERMIJN OVEREENKOMST MET AANKOOPOPTIE
Op het einde van de onherroepelijke huurtermijn dient de huurder aan de verhuurder mee te delen wat hij wenst: het materieel teruggeven of het materieel aankopen voor de waarde tussen de partijen bepaald. De vraag tot aankoop dient uiterlijk 60 dagen vóór het einde van de onherroepelijke huurtermijn te worden gesteld. De aankoop leidt niet tot schuldhernieuwing in het kader van de overeenkomst die de genoemde aankoopoptie voorziet, waarbij de koper erkent de algemene huurvoorwaarden van deze overeenkomst te kennen en te aanvaarden, evenals deze die op de orderbevestiging van de verhuurder vermeld staan. Bij gebreke van een tijdige mededeling door de huurder wordt de overeenkomst, ongeacht de reden waarom de huurder zou nalaten om binnen de toegestane termijn zijn keuze mee te delen, een gewone huurovereenkomst zonder mogelijkheid tot eigendomsoverdracht waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.


19. PRIJSHERZIENING
• De huurprijzen kunnen op elk moment door Algeco worden aangepast.
• Tenzij de demontage- en transportophaalkosten vooraf zijn betaald, worden deze tarieven geactualiseerd op de datum van
de ophaling.


20. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
a) Indien de klant tekortschiet in de nakoming van enige contractuele verplichting en nakoming niet blijvend onmogelijk is, verkeert de klant in verzuim nadat Algeco de klant in gebreke heeft gesteld en correcte nakoming binnen een termijn van 14 dagen uitblijft.
Indien de huurder weigert om het materieel terug te geven, volstaat een uitvoerbare gerechtelijke beslissing om hem daartoe te dwingen.
b) In geval van faillissement, reorganisatie, uitstel van betaling, gerechtelijke reorganisatie, vrijwillige of gerechtelijke vereffening van de vennootschap- huurder, overdracht van de exploitatie of het fonds, fusie, splitsing of gedeeltelijke inbreng van activa heeft de verhuurder het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. Deze oplossing wordt ook gekozen in geval van overlijden, faillissement, gerechtelijke reorganisatie, uitstel van betaling of een daarmee gelijkgestelde maatregel van de huurder- natuurlijke persoon.
c) Indien de bestelling of de overeenkomst wordt geannuleerd vóór of na de terbeschikkingstelling van het materieel, moeten bij wijze van schadevergoeding de reeds gemaakte kosten in het kader van de uitvoering worden vergoed: de kosten van studies, voorbereidingswerkzaamheden, levering, montage, ontmanteling, ophaling en herstel (niet- limitatieve opsomming).


21. ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN
In geval van minnelijke schikking zijn de bepalingen van artikel 20 van rechtswege van toepassing. In geval van faillissement, reorganisatie uitstel van betaling, gerechtelijke reorganisatie en vrijwillige of gerechtelijke vereffening worden de wettelijke bepalingen toegepast. Op grond van artikel 15 van onze voorwaarden en artikel 101 van de faillissementswet blijven het materieel en de uitrustingen die het voorwerp van de lopende huurovereenkomst zijn, eigendom van de verhuurder.


22. ONDEELBAARHEID
Indien de huurder twee of meer huurovereenkomsten met de verhuurder heeft gesloten, vormen al deze overeenkomsten een ondeelbaar geheel, zodat de beëindiging van één ervan automatisch tot de beëindiging van de andere overeenkomsten leidt, indien de verhuurder dit opportuun acht (cfr artikel 20).


23. TOEPASSELIJK RECHT EN KEUZE VAN DOMICILIE
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
Eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.


24. BELASTINGEN - TAKSEN - KOSTEN
Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat alle belastingen, grondbelastingen, fiscale of andere heffingen die verschuldigd zouden kunnen zijn met betrekking tot de goederen die het voorwerp van deze overeenkomst uitmaken, en alle kosten en rechten die op deze overeenkomst betrekking hebben of hieruit zouden voortvloeien, uitsluitend ten laste zijn van de huurder die zich daartoe verbindt.

 

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN NL – Febr. 15th 2018